REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Warunki i zasady sprzedaży

w Sklepie Internetowym DK Machines

 

 

 § 1 [Postanowienia ogólne]

 1. 1. Informacje ogólne
  Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.dkmachines.pl jest DK Machines s.c z siedzibą firmy znajdującą się w Poznaniu 61-164 Poznań, Os. Piastowskie 103/61, NIP 7822915947, REGON: 523619571, prowadzona przez Karolinę Namerła i Dariusza Szymankiewicz, tel: 692 824 192, 732 194 880.
 2. Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, zasady składania zamówień na produkty, zasady dostarczania zamówionych produktów, sposoby płatności przez klienta umówionej ceny, procedurę reklamacji, tryb odstąpienia od umowy oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Regulamin dostępny jest w witrynie internetowej [www.dkmachines.pl], w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku informacji.
 4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
  1. pisemnie na adres korespondencyjny: DK Machines. s.c. Os. Piastowskie 103/61, 61-164 Poznań, Polska
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@dkmachines.pl, zamowienia@dkmachines.pl
  3. telefonicznie: 692 824 192, 732 194 880

 § 2 [Definicje]

 

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Konsument – osoba fizyczna, o której mowa w art. 22[1] Kodeksu cywilnego, jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 385[5] Kodeksu cywilnego).
 4. Koszyk – element Sklepu Internetowego, dzięki któremu Klient precyzuje szczegóły złożonego Zamówienia, takie jak: ilość produktów, sposób płatności, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy.
 5. Regulamin – niniejszy dokument.
 6. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 sierpnia 2016  roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Sklep Internetowy DK Machines s.c, Sklep – sklep internetowy prowadzony na platformie [www.dkmachines.pl] bądź inne strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może składać Zamówienia u Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca– DK Machines. s.c. siedzibą firmy znajdującą się w Poznaniu 61-164 Poznań, Os. Piastowskie 103/61, NIP 7822915947, REGON: 523619571, prowadzona przez Karolinę Namerła i Dariusza Szymankiewicz
 9. Towar – prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w   rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.).
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

 

 § 3 [Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego]

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Towarów widocznych na stronach Sklepu.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, wymagań technicznych, w szczególności: dostępu do urządzenia z Internetem, dostępu do poczty elektronicznej oraz posiadania odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 4. Klient zobowiązany jest do:
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, prawa własności intelektualnej do jego nazwy oraz do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i z nim i zgodny.
 2. Informacje o Towarach, których wartość przekracza 25000 złotych podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy,
  w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Informacje te umożliwiają Klientowi skierowanie zapytania o ofertę. Sprzedawca nie jest związany podaną tam ceną.

 

 § 4 [Usługi]

 

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
 • przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym;
 • prowadzeniu konta w Sklepie Internetowym;
 • udostępnianiu formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą;
 • udostępnianiu formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie;
 1. Umowa:
 • o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia konta;
 • o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia;
 • o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu;
 • o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę;
 1. Usługa prowadzenia konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 4. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.

 

 § 5 [Informacje o Towarach]

 1. Informacje o Towarach, których wartość nie przekracza 25000 złotych podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego stanowią ofertę Sprzedawcy.
 2. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zostaje doliczony do   ostatecznego Zamówienia w wysokości zależnej od wybranego przez Klienta, a zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu dostarczenia Towaru/ów.
 4. Całkowity koszt Zamówienia dostępny jest w Koszyku przed złożeniem wiążącego Zamówienia.

 

 § 6 [Złożenie Zamówienia]

 1. Składanie Zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego, objęte ofertą Sprzedawcy, odbywa się po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez dokonywania rejestracji (gość) albo po założeniu/zalogowaniu się do konta (zarejestrowany Klient).
 2. Do zrealizowania Zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:
 • zamawiany Towar oraz  informacją o jego ilości
 • wybrany sposób dostawy
 • wybrany sposób płatności;
 • imię i nazwisko lub firma spółki;
 • adres korespondencyjny;
 • adres dostawy (jeśli jest inny niż adres korespondencyjny);
 • aktywny adres e-mail;
 • nr telefonu;
 • dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia – w przypadku, w którym Klientowi ma zostać wystawiona faktura.
 1. W przypadku niepodania przez Klienta danych określonych w ust. 2 powyżej, Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 2. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób prosty i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego treści, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia w sytuacji powzięcia wątpliwości co do prawdziwości tych danych. Sprzedawca poinformuje o tym Klienta, aby mógł on udzielić  stosownych wyjaśnień.
 5. Proces składania Zamówienia kończy się poprzez kliknięcie w przycisk „Zamówienie
  z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie w przycisk stanowi wyraz oświadczenia woli Klienta prowadzący do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca wyśle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej  informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, wraz ze wszystkimi istotnymi składnikami Zamówienia.

 § 7 [Sposoby płatności]

 

 1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym muszą być opłacone z góry przed odbiorem Zamówienia.
 2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część Zamówienia z góry, a za część Zamówienia przy odbiorze.
 3. Dostępne formy płatności za Zamówienie opisane są na stronie Sklepu Internetowego oraz udostępniane Klientowi na etapie składania Zamówienia.
 4. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym. 

 § 8 [Realizacja zamówienia]

 1. Zamówienie realizowane jest w ciągu 2-5 dni roboczych. Czas realizacji Zamówienia to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili nadania Zamówienia do Klienta (lub umożliwienia jego osobistego odbioru). 
 2. W przypadku zamówienia Towarów z różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całego Zamówienia jest termin najdłuższy spośród wszystkich Towarów wchodzących w skład Zamówienia.
 3. Realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności lub – w przypadku płatności obsługiwanych przez podmioty realizujące płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.
 4. Dostępne formy dostawy uzależnione są od rodzaju i wartości Zamówienia. W przypadku niektórych kategorii Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym, Sprzedawca zastrzega prawo ograniczenia sposobu dostawy przez nieudostępnienie określonych opcji dostawy,
  o których mowa poniżej.
 5. Zamówienia realizowane na terytorium Polski mogą zostać dostarczone – według wyboru Klienta na podany przez niego adres:
  1. Poczta Polska
  2. Kurier DHL
  3. Transport dedykowany
  4. InPost
 6. Zamówienia realizowane poza terytorium Polski mogą zostać dostarczone – według wyboru Klienta na podany przez niego adres:
  1. Kurier DHL
  2. Transport dedykowany
 7. Klient zobowiązany jest do podania pełnych i prawidłowych danych adresowych. Niedostarczenie Zamówienia w terminie wynikające z błędów klienta lub niedokładności danych nie obciąża Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca udostępnia numer przesyłki na życzenie Klienta. Śledzenie przesyłki możliwe jest przy wykorzystaniu systemów dostawcy. 
 9. Koszt dostawy uzależniony jest od rodzaju zamówionych Towarów oraz miejsca dostawy. Koszt dostawy podawany jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

  

 § 9 [Odstąpienie od umowy]

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym dostarczono Towar.
 3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin biegnie od dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, której:
 • przedmiotem świadczenia jest Towar mający krótki termin przydatności do użycia lub ulegający szybkiemu zepsuciu;
 • przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych lub ze względu na ochronę zdrowia, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • przedmiotem świadczenia jest towar wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb - nieprefabrykowany, ,
 • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie:
 • wiadomości e-mail na adres: biuro@dkmachines.pl
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w niezmienionym stanie, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Dla Sprzedawcy termin ten rozpoczyna bieg od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Dla Konsumenta termin ten rozpoczyna bieg od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 2. Sprzedawca nie zwraca kosztu przesyłki Zamówienia.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Kupujący zwracany Towar odsyła lub dostarcza na adres ustalony w kontakcie telefonicznym lub mailowym ze sprzedawcą.
 5. Powyższych przepisów nie stosuje się do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z wyłączeniem jednoosobowych działalności gospodarczych. 

 

 § 10 [Reklamacje]

 1. Podstawy, zakres odpowiedzialności Sprzedawcy oraz tryb reklamacyjny odbywają się na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne oraz prawne Towaru (rękojmia za wady).
 3. Zawiadomienie o chęci skorzystania z rękojmi należy wysłać w formie:
 • wiadomości e-mail na adres: biuro@dkmachines.pl
 1. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 i 4, powinno zawierać:
 • imię i nazwisko Klienta (firmę spółki)
 • dane kontaktowe;
 • datę zakupu Towaru;
 • datę wystąpienia wady;
 • opis wady;
 • żądanie Klienta.

      

 1. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient, wraz z zawiadomieniem, powinien przesłać lub dostarczyć na adres Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 3. W przypadku braków w reklamacji złożonej przez Klienta, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

 

 § 11 [Gwarancja]

 

 1. Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją udzieloną przez dystrybutora, producenta lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta.
 2. W przypadku Towaru, na który dystrybutor, producent, lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować Towar posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z gwarancji lub z rękojmi.

 

 § 12 [Właściwość sądu]

 

 1. Ewentualne spory między Klientem a Sprzedawcą zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń. Ze szczegółowymi zasadami dostępu do tych procedur można zapoznać się na stronach internetowych oraz w siedzibach powiatowych rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, które zgodnie z postanowieniami statutowymi zajmują się ochroną praw konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Konsument może skorzystać z mediacji prowadzonej wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały albo wybrać drogę sądownictwa polubownego, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych).

 

 § 13 [Dane osobowe]

 

 1. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych Klientów odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, przepisów art. 16-22 ustawy z   dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 sierpnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 2. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów.
 3. Informacje dotyczące Administratora danych osobowych, Inspektora Ochrony Danych,  podstaw i celów przetwarzania danych osobowych, prawa do sprzeciwu, okresu przechowywania danych, odbiorców danych, praw osób, których dane dotyczą, jak również wymogu lub dobrowolności podania danych dostępne są w Ogólnej klauzuli informacyjnej, która znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 4. W celu maksymalnej ochrony danych osobowych Klientów Sprzedawca wprowadził w swoim przedsiębiorstwie Politykę ochrony danych osobowych, z którą można się zapoznać na stronie internetowej Sklepu.

 

 § 14 [Postanowienia końcowe]

  1. Prawem właściwym dla umów zawieranych między Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są Towary nabywane w ramach Sklepu Internetowego na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Językiem umów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest język polski.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Sprzedawca zastrzega prawo do odwoływania ofert lub wprowadzania w nich zmian oraz zmian cen Towarów w Sklepie Internetowym. Zmiany nie będą miały wpływu na Zamówienia złożone przed ich dokonaniem.
  4. Zmiana regulaminu nie będzie mieć́ wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą, które są̨ realizowane na zasadach dotychczasowych.
  5. Treść Regulaminy może ulec zmianie. Sprzedawca poinformuje o zmianach Regulaminu w formie komunikatu w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom powiadomienia w formie wiadomości e-mail na przypisany do konta adres poczty elektronicznej. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie usunie konta. Termin wejścia w życie zmian wynosi 7 dni od daty powiadomienia.
  6. Spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy według miejsca siedziby Sprzedawcy. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów.